top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Cursus of Cursussen: cursussen, workshops, trainingen en lessen inclusief (eventueel) cursusmateriaal. Deelnemer: De persoon die deelneemt aan de Arabische taalcursus. Cliënt: De partij die een overeenkomst aangaat met 'iMasterArabic' (direct of indirect) en verantwoordelijk is voor het verrichten van de verschuldigde betalingen aan 'iMasterArabic'. Indien de Cliënt tevens de persoon is die deelneemt aan de cursus, dan is hij een Deelnemer en onderworpen aan de volgende voorwaarden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, overeenkomst en contract tussen 'iMasterArabic' en de Cliënt met betrekking tot de Cursus(sen).

2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Cliënt wordt expliciet afgewezen. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig worden verklaard, blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht.

2.3 Een overeenkomst voor het verstrekken van een cursus komt tot stand wanneer de Cliënt een aanvraag per e-mail indient bij info@imasterarabic.com, evenals wanneer 'iMasterArabic' een bewijs van inschrijving naar de Cliënt stuurt per e-mail. Het indienen van een aanvraag (zoals vermeld in de vorige zin) impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Inschrijvingen

3.1 Alle Cursussen worden gehouden zoals gepland, onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

3.2 'iMasterArabic' behoudt zich het recht voor om de locatie van de Cursussen te wijzigen indien nodig.

3.3 Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van ontvangst.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen, inclusief de prijzen op de website, kunnen te allen tijde worden gewijzigd als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

4.2 De prijzen vermeld in een aanbieding zijn alleen bindend tijdens de geldigheidsduur van die aanbieding.

4.3 De kosten van het cursusmateriaal zijn inbegrepen in de genoteerde prijs, tenzij anders vermeld. Indien van toepassing wordt BTW in rekening gebracht over de kosten van het cursusmateriaal.

Artikel 5: Wijzigingen en Annuleringen

5.1 De annulering van een Cursus door de Cliënt of Deelnemer dient schriftelijk te geschieden via e-mail. De ontvangstdatum van de annuleringsmail geldt als de officiële datum van de annulering.

5.2 De annulering van de Cursus door de Cliënt of Deelnemer of het uitstellen naar een latere datum is tot één maand (30 dagen) voor de startdatum mogelijk zonder extra kosten. In geval van annulering tussen 31 dagen en 14 dagen voor de startdatum wordt 50% van de totale prijs van de cursus in rekening gebracht bij de Cliënt. In geval van annulering vanaf 14 dagen voor de startdatum van de Cursus wordt 100% van de totale prijs van de cursus in rekening gebracht bij de Cliënt.

5.3 De Cliënt kan op elk moment een contract beëindigen. Tussentijdse beëindiging geeft de Cliënt echter in principe geen recht op restitutie van de betaalde kosten, noch ontslaat het de Cliënt van de betalingsverplichting van de resterende kosten, behalve voor de kosten van nog niet geleverd lesmateriaal.

5.4 In geval van afwezigheid van de Deelnemer is de Cliënt nog steeds verplicht om de volledige prijs van de Cursus te betalen.

5.5 Ongebruikte privélessen binnen of buiten een pakket zijn geldig tot en met 365 dagen na de factuurdatum. Na deze periode is het pakket ongeldig.

5.6 'iMasterArabic' behoudt zich het recht voor om organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen

 

Artikel 6: Betaling

6.1 De Cliënt is verplicht om de volledige kosten van de Cursus te betalen uiterlijk 14 dagen voor de startdatum van de Cursus, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met 'iMasterArabic'.

6.2 Indien de Cliënt in gebreke blijft bij de tijdige betaling van een factuur, wordt de Cliënt geacht in verzuim te zijn. In dat geval is de Cliënt een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij het wettelijke rentepercentage hoger is, in welk geval het wettelijke rentepercentage in rekening wordt gebracht. Het rentepercentage boven het verschuldigde bedrag wordt berekend vanaf de datum van verzuim tot de datum van betaling van het totale verschuldigde bedrag.

6.3 Voor een Cursus met een duur van 12 weken of langer is een aanbetaling van 20% van het totale Cursusbedrag vereist op het moment van inschrijving. Het saldo van het totale Cursusbedrag dient uiterlijk 10 dagen voor de startdatum van de Cursus te worden betaald.

6.4 Indien de Cliënt in gebreke blijft met de betaling of met de nakoming van enige andere verplichting uit hoofde van een overeenkomst, is 'iMasterArabic' gerechtigd om over te gaan tot volledige of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst. In dat geval is 'iMasterArabic' gerechtigd om vergoeding te eisen van de Cliënt.

6.5 Zowel 'iMasterArabic' als de Cliënt kunnen deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen indien de andere partij surseance heeft aangevraagd of failliet is verklaard, en/of de Cliënt een natuurlijk persoon is onder curatele gesteld of overlijdt.

Artikel 7: Uitvoering van de Overeenkomst

7.1. 'iMasterArabic' streeft ernaar ervoor te zorgen dat een geplande Cursus altijd zoals gepland plaatsvindt. Indien een Cursus door overmacht/ongunstige omstandigheden niet kan doorgaan, is 'iMasterArabic' niet aansprakelijk jegens de Cliënt. 'iMasterArabic' zal, indien mogelijk, een vervangende Cursus aanbieden, eventueel verzorgd door een andere docent. Indien 'iMasterArabic' niet in staat is om een vervangende Cursus aan te bieden, heeft de Cliënt recht op gedeeltelijke of volledige restitutie, afhankelijk van het resterende deel van de Cursus dat niet kon plaatsvinden. De terugbetaling van het betaalde bedrag zal plaatsvinden binnen 4 weken na de annuleringsdatum.

7.2 De overeenkomst met 'iMasterArabic' verbindt 'iMasterArabic' met een verplichting gebaseerd op de geleverde inspanning en niet op de behaalde resultaten.

7.3 'iMasterArabic' behoudt zich het recht voor om Cursusschema's tussen semesters te wijzigen om redenen van kwaliteit en herprogrammering.

7.4 Alle informatie verstrekt door de Cliënt is en blijft vertrouwelijk voor 'iMasterArabic'.

Artikel 8: Intellectueel Eigendom

8.1 Het ingediende cursusmateriaal wordt eigendom van de Cliënt. De rechten van het intellectueel eigendom met betrekking tot de Cursus, het cursusmateriaal en eventueel andere ingediende Cursusdocumenten/producten worden voorbehouden aan 'iMasterArabic'.

8.2 De Cliënt is niet gerechtigd om het cursusmateriaal en/of delen of fragmenten van het cursusmateriaal te publiceren, te exploiteren of op enige wijze te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van 'iMasterArabic'.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 'iMasterArabic' is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of ongevallen die zich voordoen op de locatie van de Cursussen.

9.2 Indien de uitvoering van de vernieuwing van een overeenkomst niet mogelijk is, dan wordt de aansprakelijkheid van 'iMasterArabic' strikt beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan wat 'iMasterArabic' in rekening heeft gebracht aan de Cliënt voor de vernieuwde overeenkomst. Verdere aansprakelijkheid is, voor zover de regels van dwingend recht dit niet tegenspreken, uitdrukkelijk uitgesloten.

9.3: Geen rechten kunnen worden ontleend aan de inhoud van een brochure of website tekst.

Artikel 10: Toepasselijk recht

10.1 Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst tussen iMasterArabic en de Cliënt.

bottom of page