top of page

Disclaimer

iMasterArabic Website Overeenkomst

De websites www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl (de "Sites") zijn online informatiediensten aangeboden door iMasterArabic, onderhevig aan uw naleving van de hieronder uiteengezette voorwaarden.

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U TOEGANG KRIJGT TOT OF GEBRUIK MAAKT VAN DE SITE. DOOR DE SITE TE BEZOEKEN OF GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, KUNT U GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE SITES. www.leerarabisch.nl EN www.imasterarabic.com KUNNEN DEZE OVEREENKOMST OP ELK MOMENT WIJZIGEN, EN DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZULLEN ONMIDDELLIJK VAN KRACHT WORDEN NA PLAATSING VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST OP DE SITE. U STEMT ERMEE IN DE OVEREENKOMST PERIODIEK TE BEKIJKEN OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN EN UW VOORTDURENDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE WORDT BESCHOUWD ALS UW CONCLUSIEVE AANVAARDING VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST.

​1. Auteursrechten, Licenties en Idee-inzendingen.

De volledige inhoud van de sites is beschermd door internationale auteursrechten en handelsmerkwetten. De eigenaar van de auteursrechten en handelsmerken is www.leerarabisch.nl, zijn filialen of andere licentiegevers van derden. U MAG DE MATERIALEN OP DE SITE OP GEEN ENKELE WIJZE WIJZIGEN, KOPIËREN, REPRODUCEREN, OPNIEUW PUBLICEREN, UPLOADEN, POSTEN, VERZENDEN OF VERSPREIDEN, INCLUSIEF TEKST, GRAFIEKEN, CODE EN/OF SOFTWARE. U mag gedeelten van het materiaal van verschillende delen van de site afdrukken en downloaden uitsluitend voor uw eigen niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u ermee instemt geen enkele auteursrechtaanduiding of eigendomsaanduidingen te wijzigen of te verwijderen. U stemt ermee in www.leerarabisch.nl en www.imasterarabic.com een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende licentie te verlenen, met het recht op sublicentiëring, om enig materiaal en andere informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, ideeën die daarin zijn opgenomen voor nieuwe of verbeterde producten en diensten) die u indient naar openbare delen van de sites (zoals bulletinboards, forums en nieuwsgroepen) of per e-mail naar info@imasterarabic.com op alle mogelijke manieren en in elk medium, nu bekend of hierna ontwikkeld, te reproduceren, distribueren, verzenden, afgeleide werken te maken, openbaar weer te geven en openbaar uit te voeren. U verleent ook aan www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl het recht om uw naam te gebruiken in verband met de ingediende materialen en andere informatie, evenals in verband met alle reclame, marketing en promotiemateriaal met betrekking daartoe. U stemt ermee in dat u geen verhaal zult hebben tegen www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl voor enige beweerde of daadwerkelijke inbreuk of misappropriatie van enig eigendomsrecht in uw communicatie naar www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl.

 

2. Handelsmerken TrafficServer 1.01.

Publicaties, producten, inhoud of diensten die hierin of op de site worden genoemd, zijn de exclusieve handelsmerken of servicemerken van www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl. Andere product- en bedrijfsnamen die op de site worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

3. Gebruik van de Site.

U begrijpt dat, behalve informatie, producten of diensten die duidelijk zijn geïdentificeerd als geleverd door www.leerarabisch.nl, www.leerarabisch.nl geen informatie, producten of diensten op internet op enigerlei wijze bedrijft, controleert of onderschrijft. Behalve www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl-geïdentificeerde informatie, producten of diensten worden alle informatie, producten en diensten aangeboden via de site of op internet over het algemeen aangeboden door derden die niet zijn aangesloten bij www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl. U begrijpt ook dat www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl niet kunnen en niet garanderen of waarborgen dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden via de sites vrij zullen zijn van infectie of virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die besmettelijke of destructieve eigenschappen vertoont. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controles om te voldoen aan uw specifieke eisen voor nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten de sites voor de reconstructie van verloren gegevens.

U ASSUMEERT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE EN HET INTERNET. www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl VERSCHAFFEN DE SITES EN GERELATEERDE INFORMATIE "ZOALS HET IS" EN DOEN GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORSTELLINGEN OF ENDORSEMENTS WAT DAN OOK (INCLUSIEF ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN TITEL OF NIET-INBREUK, OF DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) MET BETREKKING TOT DE DIENST, ENIGE MERCHANDISE-INFORMATIE OF DIENST VERSTREKT VIA DE DIENST OF OP INTERNET IN HET ALGEMEEN, EN www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE KOSTEN OF SCHADE DIE ZICH DIRECT OF INDIRECT VOORDOEN UIT ENIGE DERGELIJKE TRANSACTIE. HET IS UITSLUITEND UW VERANTWOORDELIJKHEID OM DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN GEBRUIKELIJKHEID VAN ALLE MENINGEN, ADVIEZEN, DIENSTEN, KOOPWAAR EN ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE DIENST OF OP INTERNET IN HET ALGEMEEN WORDT AANGEBODEN, TE EVALUEREN. www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl GARANDEREN NIET DAT DE DIENST ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT GEBREKEN IN DE DIENST ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD.

U BEGRIJPT VERDER DAT DE PURE AARD VAN HET INTERNET ONBEWERKTE MATERIALEN BEVAT, WAARVAN SOMMIGE SEKSUEEL EXPLICIET ZIJN OF BELEDIGEND KUNNEN ZIJN VOOR U. UW TOEGANG TOT DERGELIJKE MATERIALEN IS OP EIGEN RISICO. www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl HEBBEN GEEN CONTROLE OVER EN AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE MATERIALEN.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN GEEN GEVAL ZULLEN www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (I) ENIGE INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF INFORMATIE, EN DERGELIJKE) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENST TE GEBRUIKEN, OF ENIGE INFORMATIE, OF TRANSACTIES DIE VIA DE DIENST WORDEN GELEVERD, OF GEDOWNLOAD VAN DE DIENST, OF ENIG UITSTEL VAN DERGELIJKE INFORMATIE OF DIENST. ZELFS INDIEN www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl OF HUN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, OF (II) ENIGE AANSPRAAK TOE TE SCHRIJVEN AAN FOUTEN, WEGLATINGEN, OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE DIENST EN/OF MATERIALEN OF INFORMATIE GEDOWNLOAD VIA DE DIENST. OMDAT SOMMIGE STATEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE STATEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl BEPERKT TOT DE GROOTSTE MAAT DIE TOEGESTAAN IS DOOR DE WET.

www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl doen helemaal geen uitspraken over enige andere website waartoe u toegang kunt krijgen via deze of die naar deze site kan linken. Wanneer u toegang krijgt tot een niet-www.imasterarabic.com of niet-www.leerarabisch.nl website, begrijpt u dat deze onafhankelijk is van www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl, en dat www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl geen controle hebben over de inhoud van die website. Bovendien betekent een link naar een www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl website niet dat de Sites de inhoud goedkeuren of enige verantwoordelijkheid accepteren voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website.

4. Vrijwaring.

U stemt ermee in www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl, hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en derde informatieaanbieders aan de dienst te vrijwaren en te verdedigen tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenkosten, als gevolg van enige schending van deze overeenkomst (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die toegang heeft tot de dienst.

5. Rechten van Derden.

De bepalingen van de paragrafen 2 (Gebruik van de Dienst) en 3 (Vrijwaring) zijn ten behoeve van www.imasterarabic.com en www.leerarabisch.nl en hun functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers, en derde informatieaanbieders aan de dienst. Elk van deze personen of entiteiten heeft het recht om die bepalingen direct tegen u te handhaven en af ​​te dwingen.

6.Termijn; Beëindiging

Deze Overeenkomst kan door een van beide partijen op elk moment en zonder kennisgeving worden beëindigd om welke reden dan ook. De bepalingen van de paragrafen 1 (Auteursrechten, Licenties en Idee-inzendingen), 2 (Gebruik van de Dienst), 3 (Vrijwaring), 4 (Rechten van Derden) en 6 (Diversen) zullen elke beëindiging van deze Overeenkomst overleven.

7. Diversen

Deze Overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland die van toepassing zijn op overeenkomsten die zijn gesloten en moeten worden uitgevoerd in Nederland. U gaat ermee akkoord dat elke juridische actie of procedure tussen www.leerarabisch.nl en u voor welk doel dan ook met betrekking tot deze Overeenkomst of de verplichtingen van de partijen hieronder, uitsluitend zal worden gebracht voor een federale of staatsrechtbank met bevoegdheid in Nederland. Elke vordering of zaak die u mogelijk heeft met betrekking tot de Dienst moet worden gestart binnen één (1) jaar nadat de vordering of zaak is ontstaan, anders is de vordering of zaak uitgesloten. Het niet aandringen op of handhaven van strikte naleving van enige bepaling van deze Overeenkomst door www.leerarabisch.nl mag niet worden opgevat als een afstand van enige bepaling of recht. Noch het gedrag van de partijen, noch handelspraktijken zullen dienen om enige bepaling van deze Overeenkomst te wijzigen. www.leerarabisch.nl kan op elk moment haar rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst overdragen aan een willekeurige partij zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Alle hierin niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

bottom of page